Trung tâm Hàng Không Vũ Trụ Đức

Hội nghị & Triển lãm về môi trường
đồng bằng sông Cửu Long